Litteratur og links:

A Change To Grow/New Visions School (2001). Hemisphere Auditory Stimulation. 2000-2001 School Year Report. Minneapolis: A Chance To Grow, 1800 Second Street NE, Minnesota. 

Bellis, T.J. (2003): When the Brain can´t Hear. Unraveling the Mystery of Auditory Processing Disorder. New York (NY). Pocket books.

Bérard, G., (1993): Hearing Equals Behavior. New Canaan, CT. Keats Publishing, Inc.

Berg, A.(red.), Seljebæ, M.E. & Vold, L.B.C. (2019): Kroppen som fundament for læring. Teori, kartlegging, stimulering og tiltak. Universitetsforlaget.

Blythe, S.G (2017): Attention, Balance and Coordination. John Wiley & Sons. West Sussex, UK.

Bisgaard, D. & Mogensen, H.O. (2015): Når hjernen ikke lytter. Dansk Psykologisk Forlag.

Chermak, G.D. & Musick, E.F. (2007): Handbook of Central Auditory Processing Disorder. Comprehensive Intervention. Bind ll (2. Udg). San Diego, California. Plural Publishing.

Estil, L.B. (2002): Underlying deficits in motor and language impairments in children. Doktoravhandling. Trondheim. Program for idrettsvitenskap. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Flexer, C. (1999): Facilitating Hearing and Listening in Young Children (2. Udg) Errly childhood intervention series. Clifton Park, New York (NY). Thomson/Delmar Learning.

Fredens, K. (2004): Mennesket i hjernen. Aarhus. Systime Akademisk.

Gaab, N. (2007): Sound Training Rewires Dyslexic Children´s Brains for Reading. Children´s Hospital Boston. ScienceDaily.

Goddard, S. (2002): Reflexes, Balance in Learning and Behavior. A Window into the child´s Mind. Eugene of Specific Learning Difficulties. Paper presented att INPP Conference.

Gøtze, J. (2004): Afdækning af en mulig sammenhæng mellem auditiv opfattelse og fonologiske vanskeligheder. Dansk Audiologopædi , marts 2004, s. 10-13.

Hansen, J.M.R. (2008): Hva kjennetegner auditive prosesseringsvansker og hvilken betydning har en differensial diagnose? Masteroppgave. Oslo. Universitetet i Oslo (UiO).

Holbech, B.P. (1986): Syncrosound system. Musik til auditiv diskrimination træning. Akirkeby, DK-3720: Rotna musik 

Johansen, K. (1984): Alternativ behandling af ordblindhed. Man lærer at læse ved at læse – måske. Forlaget Hedeskov.

Johansen, K.V. (1993): Lyd, hørelse og sprogudvikling. Receptiv lyd-/musik-terapi som supplement til skolens almindelige specialundervisning. Pædagogisk serie. Horsens. Forlaget Ålykke.

Johansen, K. (2012): Hørelse og indlæring. Tidsskriftet Specialpædagogik, 32. årg., nr. 3, maj.

Johansen K.V. (1991): Diagnosing Dyslexia: The Screening of Auditory Laterality. ERIC, Indiana University. Order no. ED 326 845). Recent research has shown that auditory laterality is involved in other problems than difficulties learning language – such as autism and schizophrenia.

Johansen, K.V. (1994): Differential diagnosis and differentiated, neuropsychological treatments of dyslexia. In Legasthenie. Bericht über den Fachkongress 1993. Berlin. Bundesverband Legasthenie e.V. 

Johansen, K. (2002). Dyslexia, auditory laterality and hemisphere-specific auditory stimulation. Nordic Journal of Special Needs Education, 258-271.

Katz, J., & Illmer, R. (1972): Auditory perceptual problems in children with learning disabilities. In J. Katz (Ed.), Handbook of Clinical Audiology. Baltimore: Williams & Wilkins.

Katz, J. (1983): Phonemic Synthesis and other auditory skills. In E. Lasky and J. Katz (Eds.), Central Auditory Processing Disorders: Problems of Speech, Language and Learning, University Park Press.

Katz, J. (1992): Classification of auditory processing disorders. In J. Katz, N. Stecker, D. Henderson (Eds.), Central Auditory Processing: A Transdisciplinary View (p. 81-92). Chicago: Mosby Yearbook.

Katz, J., & Smith, P. (1991): A ten minute look at the CNS through the ears: using the SSW test. Annals New York Academy of Sciences, 620, 233-252.

Katz, J., & Ivey, R. (1994): Spondaic procedures in central testing. In J. Katz (Ed.), Handbook of Clinical Audiology, 4th Edition (pp. 249, 253). Baltimore: Williams & Wilkins.

Katz, J. (1998, AUG.): Central Auditory Processing. A Coherent Approach To Assessment and Management. Lecture notes presented at the Edwin H. Eddy Lecture Series. Duluth, MN.

Kraus, N. & Strait, D. (2015). Behavioural Brain Research, Volume 291, 15 September 2015, Pages 244-252 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432815003551

Livitin. D. J & Tirovas, A.K. (2009): Current Advances in the Cognitive Neuroscience of Music. The New York Academy of Sciences. In Cognitive Neuroscience 2009: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1156: 211-231, (2009).

Merzenich, M.M. and Jenkins, W.M. (1995). Maturational Windows and Adult Plasticity. Ed. by B. Julesz and I. Kovaks. New York: Addison-Wesley.

Merzenich, M.M., Schreiner, C., Jenkins, W., and Wang, X. (1993). Dysphasia & Dyslexia Models. Temporal Information Processing in the Nervous System. Ed. by Tallal, Galaburda, Llinás, and Euler. Annals of the New York Academy of Sciences. Vol 682: 1-22.

Neuromusic News”, der udgives af Fondazione Mariani, https://www.fondazione-mariani.org/it/

Rozenblatt, C. (2014): Learn To Read Through Sound Cognitive Neuroscientists. Use Training to Help Dyslexic Children Read. Advanced Psychological Assessment.

Stollman, M.H.P. m.fl. (2005): Assessment of auditory processing in 6-year-old language-impaires children. International Journal of Audilogy, page 42(6), 303-311.

Sohlmann, B. (2005): Möjligheterna finns. Sama Förlag AB, Täby, Sverige.

Taylor, D.B. (2010): Biomedical Foundations of Music as Therapy. Barton Publications, Wisconsin.

Tomatis, A.A. (1991): The Conscious Ear. New York. The Talman Company.

Tomatis, A.A. (1963): L’Oreille et le Langage. Paris: Editions du Seuil.
Vuust, P. (2017): Musik på hjernen. Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og spiller musik? Peoples’ Press, Kbh.

Worsøe, C. (2004): Når hjernen ikke kan høre. Psylolog nyt, nr 6. Kbh.

Download artikler af Kjeld Johansen:

Om undervisning af dyslektikere. Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 5/1998.
I artiklen påpeges, hvor vigtigt det er at underviseren kender alle specialundervisningselevernes forudsætninger for læring. Beskrivelse af hvordan elever med indlæringsvanskeligheder undersøges, undervises og behandles på en sensomotorisk klinik i Rønne.

Mere end specialundervisning af Kj. Johansen og Sara Cook.
Artikel i Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk 3/ 2003.

https://www.idunn.no/spesped/2003/03/mere_end_specialundervisning PDF-fil https://www.idunn.no/file/pdf/33193161/mere_end_specialundervisning.pdf

I diskussionen om anvendelse af alternative/kontroversielle metoder i forbindelse med specialundervisning er det ofte blevet fremhævet, at “den som foreslår nye bodemidler må selv dokumentere virkningerne heraf”….. På samme måde som vi har vænnet os til i hvert fald at tale om individuelle hensyn ved al undervisning, må vi nemlig i endnu højere grad individualisere de supplerende tiltag, hvis vi ønsker at støtte elevernes udvikling. Det nytter vel ikke, primært at give eleverne motorisk træning, hvis det er synet, der er problemet.

Lydterapi – måske alligevel en mulighed. Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 5/2006.
https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/gratis/lydterapi-maske… · PDF-fil

Hvor er  beviserne? Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 2/2007.
https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/free/hvor-er-beviserne.html · PDF-fil

Hvor er beviserne? Spørgsmålet stilles ofte, når effekten af ikke-verbal stimulation (lydterapi) diskuteres. Der ER beviser! ganske vist ikke mange, idet sprogforskere generelt modsætter sig at gennemføre undersøgelser af lydterapi, fordi tanken om andet end sproglig stimulation mod sproglige vanskeligheder strider mod vores ”tro”.

Definitioner. Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 4/2007.
https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/free/dennis-groth.html · PDF-fil
 
Artiklen omhandler, hvordan definitioner inden for området ”dysleksi” ændrer sig, og hvorfor det er nødvendigt til stadighed at tage definitionerne op til revision.

British Society of Audiology Auditory Processing Disorder.  Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 1/2008.
https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/free/interim-position… · PDF-fil

Forsinket neurologisk udvikling og specialpædagogik. Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 4/2009.
Skrevet på baggrund af forskellige oplæg på INPP’s konference samme år omhandlende autisme, ADHD, børnevaccine som årsag til forsinket neurologisk udvikling og opmærksomhed, balance og kordination.

Hørelse og indlæring.
Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 3/2012.
https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/free/horelse-og-indlaering.html · PDF-fil

At et barns hørelse har væsentlig betydning for indlæring kommer næppe bag på nogen. Men at en mindre velfungerende hørelse også kan have indflydelse på mange sider af adfærden er måske mindre kendt, ligesom det for nogle vil være overraskende, at en hørelse, der afviger det optimale billede kan findes hos børn og voksne med så forskellige diagnoser som dysleksi, ADHD, autisme, depression og skizofreni

Læsevanskelighedernes mangfoldighed. Artikel i SPECIALPÆDAGOGIK 2/2019. Husk link fra mappe
Adskillige forskere har overbevisende dokumenteret, at svære problemer med at sammekæde bogstavlyd og trykte rækker af bogstaver (ordbilleder) ofte –men ikke altid, har sammenhæng med auditive (høremæssige) vanskeligheder.

Den nationale ordblindetest er værdiløs Af: Henrik Stanek. Kronik i FOLKESKOLEN d. 23. feb. 2016.
https://www.folkeskolen.dk/582237 · PDF-fil

Det er et problem, at den digitale ordblindetest kun afdækker et hjørne af elevens læsevanskelighed, mener Kjeld Johansen, som har arbejdet med ordblinde i over 50 år. Hos mange af de elever, testen diagnosticerer som ordblinde, er der andre årsager bag deres læsevanskelighed end problemer med at afkode sammenhæng mellem lyd og bogstavstrenge. Men det opdager testen ikke.

Følgende artikler findes i LYD, HØRELSE og SPROGUDVIKLING:
Om hørelsen som en undervurderet faktor i relation til dysleksi. Artikel i NORDISK TIDSSKRIFT FOR SPECIALPÆDAGOGIK 2/88 s. 100-117.

Nogle tanker om forskning i læse-/stavevanskeligheder. Artikel i NORDISK TIDSSKRIFT FOR SPECIALPÆDAGOGIK 4/89 s. 233-239.

Neuroteknologi – realiteter eller ønskedrømme? Artikel i HOLON nr. 13, 1990 s. 14-15.

Sensorisk deprivation – en mulig årsag til dysleksi. Artikel i NORDISK TIDSSKRIFT FOR SPECIALPÆDAGOGIK 1/92 s. 31-38.

Syn, motorik, hørelse og sprogvanskeligheder.
Artiklel afvist af flere faglige tidsskrifter i 1990.

lydterapi – hvorfor egentlig ikke? Artiklel afvist af flere faglige tidsskrifter i 1992.


Kjeld Johansens page www.dyslexia-lab.dk/run.html
Dorte Bisgaards page www.sprogogapd.dk
The Institute of NeuroPhysiolgical Psychlogy  www.inpp.org.uk
A Chance to grow, Minneapolis www.actg.org à www.actg.org/audiologyservices.html
Professor Jack Katz www.jackkatzphd.com/hearing-library