Kursustype 2

Uddannelse til Sansemotorisk vejleder samt JIAS- udbyder

Ved Helen Rasmussen og Dorte Bisgaard.

Er du interesseret i at arbejde som sansemotorisk vejleder og i tillæg gerne vil
tilbyde JOHANSENS lyttetræningsmetode, som certificeret JIAS-udbyder, ser vi frem til at modtage din tilmelding J

En forudsætning for tilmelding til kurset er, at du i forvejen besidder en professionel uddannelsesmæssig baggrund som fx lærer, speciallærer, tale-hørepædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, INPP- /sansemotorisk konsulet, neuropraktiker, neurofeedbacktræner, pædagog, specialpædagog, psykolog.

————-
En veludviklet sanseperception og motorik er fundamentet for al læring og udvikling. I uddannelsesforløbet arbejdes der ud fra en helhedsopfattelse af mennesket, og vi underviser i den sansemotoriske udvikling og giver en grundig indføring i de dysfunktioner, som kan komme til udtryk i forskellige vanskeligheder i forhold til indlæring, trivsel og det sociale liv.

På kurset får du viden og redskaber til at teste sanser og motorik ud fra dokumenterede og velafprøvede metoder, som også er genkendelige i det offentlige regi. Der tages afsæt i Jean Ayres grundlæggende forståelse af sansemotorikken, og der gives en indføring i undersøgelsesmetoder som ”Sensorisk profil” og ”Movement ABC-test”, ”De primitive reflekser” samt andet relevant sansemotorisk testmateriale. Du trænes i at aflæse testene og at udarbejde træningsprogrammer til klinter med forskellige problematikker.

I forhold til den auditive percetion får du et indgående kendskab tll auditive processeringsvanskeligheder – APD, og du lærer at udføre en auditiv undersøgelse vha. audiometri, dikotisk lyttetest, lateralitet og andre tests, hvilket danner grundlag for Johansens Indviduelle Auditiv Stimulation – JIAS. Endvidere får du en indsigt i indspilningsmulighederne, så du kan give forslag til aktuelle individuelle indspilninger til egne klienter (Den individuelt tilpassede musik fremstilles og formidles af Dorte Bisgaard).

Undervisningen vil være en veksling mellem teori og praksis, og der gøres brug af klientcases. Det vil desuden være en forudsætning, at du har mulighed for at øve din nye viden på egne klienter eller personer, som velvilligt stiller sig til rådighed.

Uddannelsen er et årskursus, som er tilrettelagt over 8 – 10 weekender, og man forpligter sig efterfølgende til at deltage i årlige sparringstræf med andre nystartede.

Med venlig hilsen
Helen Rasmussen, sundhedsplejerske og Dorte Bisgaard, tale-hørekonsulent.